วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบนะครับ

ตอนที่ 1 จงอธิบายคำถามหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ SMEs ลงในกระดาษคำตอบ
1.             จงอธิบายความหมายของ SMEs และลักษณะที่ดีของ SMEs อย่างละเอียด
2.             ประเภทของธุรกิจ SMEs  มีอะไรบ้างและแต่ละประเภทมีรูปแบบอย่างไรบ้าง
3.             อธิบายข้อดีข้อเสียของการดำเนินธุรกิจ SMEs
4.             องค์ประกอบของธุรกิจ SMEs มีอะไรบ้าง ให้ยกตัวอย่างธุรกิจ SMEs 1 ตัวอย่าง(ตัวอย่างในรายงาน)
5.             ธุรกิจ SMEs มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างไร
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ ลงในกระดาษคำตอบ


1.การประกอบธุรกิจขนาดย่อมจะต้องมีการดำเนินงานในเรื่องใด
ก.การผลิต   ข.การซื้อ
ค.การขาย    ง.ถูกทุกข้อ
2.ข้อใดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์การ
ก.จัดอุปกรณ์การทำงานให้ครบ
ข.ฝึกอบรมพนักงาน
ค.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ง.ถูกทุกข้อ
3.ข้อใดไม่ใช่ธุรกิจขนาดย่อม
ก.โรงงานกลั่นน้ำมันบางอ้อ
ข.โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์รุ่งรัตน์
ค.อู่ซ่อมเฮียจวง
ง.ร้านตัดผมสุดสวย
4.ข้อใดคือความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อมที่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ก.เป็นแหล่งนันทนาการ
ข.เป็นแหล่งพัฒนาคน
ค.เป็นแหล่งพัฒนาความรู้
ง.เป็นแหล่งจ้างงาน
5.ปัญหาใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม
ก.ยอดการขายตลาด
ข.การแข่งขันรุนแรงขึ้น
ค.เลือกทำเลไม่เหมาะสม
ง.ถูกทุกข้อ
6.ข้อใดกล่าวทุกต้อง
ก.ธุรกิจขนาดย่อมประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่
ข.ธุรกิจขนาดย่อมสามารถพัฒนาตนเองเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้
ค.ธุรกิจขนาดย่อมผลิตสินค้าได้ปริมาณน้อยแต่มีคุณภาพ
ง.ธุรกิจขนาดย่อมมีระบบการบริหารงานที่ชัดเจนน่าเชื่อถือ
7.การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมมีข้อดีอย่างไร
ก.พนักงานน้อยแต่มีคุณภาพ
ข.ดำเนินการคล่องตัว มีอิสระ
ค.เงินทุนน้อยมีความน่าเชื่อถือ
ง.ผู้ประกอบการรับผิดชอบทั้งหมด
8.ข้อใดคือธุรกิจขนาดย่อมประเภทบริการ
ก.โรงงานเครื่องปั้นดินเผา                ข.ร้านตัดเสื้อ
ค.ร้านขายของชำ                                 ง.ถูกทุกข้อ
9.อุปสรรคของการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมที่ผู้ประกอบการป้องกันได้น้อยที่สุดคือข้อใด
ก.ทำเลไม่เหมาะ                                 ข.ยอดการขายลด
ค.ภาวะการแข่งขันรุนแรง                ง.ภัยพิบัติ
10.ข้อใดเป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของการดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อม
ก.คล่องตัวในการบริหารงานเกินไป
ข.ครอบครองเฉพาะตลาดในท้องถิ่น
ค.บุคลากรน้อย    ง.เงินทุนน้อย
11.การสมัคร blog ใช้บริการอีเมล์ใด
ก.thaimail             ข.yahoomail
ค.hotmail              ง.gmail
12.gmail เป็นบริการของเว็บใด
ก.teenee.com       ข.hotmail.com
ค.google.com      ง.sanook.com
13.การทำแผ่นพับ 6 หน้ามีกี่คอลัมน์
ก.3 คอลัมน์          ข.5 คอลัมน์
ค.4 คอลัมน์          ง.8 คอลัมน์
14.วันพ่อแห่งชาติตรงกับคำใด
ก.Father's Day          ข.king day
ค.queen day         ง.5 December day
15.เว็บเพจใดใช้สร้าง blog
ก.gmail.com        ข.google.com
ค.blogger.com    ง.facebook.com
จากภาพให้ตอบคำถามข้อ 16-18
ก.ตั้งชื่อเว็บบล็อก
ข.ตั้งรหัสผ่าน
ค.ตั้งแหล่งที่อยู่เว็บเพจ
ง.ตั้งรหัสยืนยันเข้าใช้งาน

ตรงนี้จะมีภาพให้นักเรียนดูแล้วให้เลือกตอบ16.จากภาพหมายเลข 1 คืออะไร
17.จากภาพหมายเลข 2 คืออะไร
18.จากภาพหมายเลข 3 คืออะไร
19. blog คืออะไร
ก.เครื่องมือสื่อสาร
ข.กล่องแสดงความคิดเห็นที่ใช้ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ
ค.สื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ง.จดหมายส่งข้อความออนไลน์
20.เว็บบล็อกประจำห้องมีชื่อว่าอะไร
ก.www.workkingstudent.blogspot.com
ข.www.workingstudentforyou.blogspot.com
ค.www.workingstudentforyouto.blogspot.comง.www.workingforyou.blogspot.com
ตอนที่ 3 อาจารย์จะให้ภาพมาให้นักเรียนดูการกรอกสมัครเมล์จีเมล์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 4 ให้อธิบายการสมัคร Blog  ตามลิงค์นี้นะhttp://pornsudaict.blogspot.com/2009/04/blog.htmlอ่านมาแล้วเขียนตามความเข้าใจ


ขอให้ได้สอบทุกคนนะครับ....อิอิ....เจอกันปลายภาคนะครับ.......

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้
(ให้โพสต์ที่บล๊อกของตัวเอง)
1.ธุรกิจขนาดย่อมมีลักษณะสำคัญอย่างไร
2.ข้อดีข้อเสียของธุรกิจขนาดย่อม
3.ธุรกิจขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างไร

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งาน sme

1.sme คืออะไร สำคัญอย่างไร
2.ธุรกิจ sme 10 ธุรกิจ อัพขึ้นบล๊อกของนักเรียนเอง